Nezařazené

Jak vybrat kamna?

Kamna, nebo také krbová kamna, jsou skvělým způsobem, jak si vychutnat teplo a atmosféru ohně ve vašem domově. Avšak vybrat ta správná kamna může být výzvou, jelikož existuje mnoho různých typů a parametrů, které je třeba zohlednit. V tomto článku se zaměříme na klíčové faktory, které je třeba při výběru kamna zvážit.

Uvědomte si, jak budete kamna používat

Před tím, než se pustíte do výběru konkrétního typu kamen, položte si otázku, jaké teplo od kamen očekáváte a jak často je budete používat. Je důležité zvážit, zda plánujete koukat do ohně, tedy preferujete nižší výkon a delší dobu hoření, nebo spíše hledáte kamna s vyšším výkonem, která mnohem rychleji vyhřejí celou místnost.

Vhodná kamna ke komínu

Při výběru kamen je také důležité zkontrolovat, zda jsou vhodná pro váš stávající komín. Někdy je vhodnější nejprve vybrat komín a pak podle něj vybírat kamna, aby bylo zajištěno správné a bezpečné fungování. Většinou však lze najít kamna a poté navrhnout komín, přičemž jsou k dispozici programy pro výpočty, které ověří soulad kamen s komínem.

Správný výkon

Výkon kamen je velmi důležitým parametrem. Mějte na paměti, že teplo se nešíří rovnoměrně. Nejtepleji bude vždy tam, kde jsou kamna umístěna. Uvažujete-li o velikosti místnosti, kterou chcete vytopit, volte kamna s odpovídajícím výkonem. Můžete se poradit s odborníkem, který vám pomůže vybrat správnou velikost kamen.

Snadná údržba

Důležitým faktorem při výběru kamen je také náročnost údržby. Větším popelníkem se sníží frekvence vyprazdňování popela. Rovněž kvalita skla u kamen je důležitá. Pokud je sklo kvalitní a je zajištěno čisté spalování, minimalizuje se usazování nečistot a čištění skla bude mnohem jednodušší.

Kvalita spalování a paliva

V neposlední řadě hraje roli také kvalita spalování a používaného paliva. Moderní kamna jsou navržena tak, aby bylo spalování co nejefektivnější a minimalizovaly se emise znečišťujících látek. Volbou kvalitního paliva a pravidelné údržby vždy dosáhnete nejlepších výsledků.

Závěrem

Vybrat správná kamna pro váš domov vyžaduje zvážení několika klíčových faktorů. Uvědomte si, jak budete kamna používat, zkontrolujte jejich vhodnost ke komínu a vyberte vhodný výkon. Dbejte na snadnou údržbu a kvalitu spalování a paliva. V případě nejistoty se obraťte na odborníky, kteří vám pomohou najít ta správná kamna pro váš domov. Jedině tak si můžete plně užívat teplo a pohodu, kterou vám kamna poskytnou.

Prostup komínu přes střechu v moderních domech

Vývoj moderních domů neustále pokračuje. S tím ruku v ruce roste potřeba zajistit bezpečný a energeticky účinný prostup komínu přes střechu. Zajímá vás, jak na to? V tomto článku se zaměříme na nejlepší postupy, rozdíly oproti prostupu přes fasádu a vliv na energetickou účinnost a tepelné ztráty domu. Zároveň se podíváme na nejnovější trendy a vyvrátíme některé mýty spojené s tímto tématem.

Bezpečný a efektivní prostup přes střechu

Při instalaci komínu přes střechu moderního domu je nutné zajistit bezpečnost při zachování efektivity. Důležité je dodržet pokyny od výrobce spalinového systému a stavebních norem. Komín musí být v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů na střeše, což zajišťuje minimální riziko vzniku požáru.

Zpravidla jsou dodávány montážní návody pro zabudování komínu do stavby, které určují minimální tloušťku stropu a vzdálenost od hořlavých materiálů. Důležité je také správně napojit parozábranu a paropropustnou fólii, aby se vodní pára nemohla dostat do tepelné izolace a způsobit problémy jako kondenzaci, plísně nebo tepelné mosty.

Rozdíly oproti prostupu přes fasádu

Prostup komínu přes střechu a fasádu mohou být rozdílné, především v požadavcích na těsnost. U prostupu přes fasádu jsou těsnostní požadavky nižší, což je zvláště patrné u pasivních domů a dřevostaveb, kde je zajištěna vysoká úroveň izolace a těsnosti.

Vliv na energetickou účinnost moderního domu

Správná instalace komínu přes střechu má vliv na energetickou účinnost moderního domu. Pokud je prostup řádně proveden, minimalizuje se riziko tepelných mostů a tepelných ztrát. Tím pádem se snižuje energetická náročnost domu a snižují se náklady na jeho vytápění.

Vliv na tepelné ztráty domu

Nesprávná instalace komínu přes střechu může mít negativní dopad na tepelné ztráty domu. Když izolace neplní své funkce, teplo uniká, a to zvyšuje energetickou náročnost domu. Správně provedený prostup komínu zabraňuje této situaci a přispívá ke snížení tepelných ztrát.

Nejnovější trendy a mýty

Vývoj v oblasti komínových systémů neustále pokračuje. Domy se stále více zateplují, což klade nároky na širší izolace, tím i na náročnější provedení prostupu komínu. Nejčastěji se v současné době používají materiály jako tubusy z pěnoskla, boxy ze silikonkalciátových desek (např. Promasil) nebo zhutněná minerální vata, která vytváří tlustý tubus, na který lze připojit parozábranu, a který se může bezpečně dotýkat dřevěných trámů.

Existuje však několik mýtů, které se kolem prostupu komínu přes střechu šíří. Jedním z nich je mylná představa, že prostupy nemusí být řešeny, pokud je v domě dostatečná tepelná izolace. To ale není pravda. Tepelná izolace sice oddaluje pronikání tepla, ale nezabrání mu úplně. Správná instalace komínového prostupu je nezbytná pro minimalizaci tepelných ztrát a zajištění energetické účinnosti.

Dalším mýtem je domněnka, že PIR panely nehoří. I když PIR panely nehoří samy o sobě, mohou vytvářet vzduchové kapsy, které mohou usnadnit šíření ohně. Proto je důležité, aby byl celý prostup komínu navržen a proveden s ohledem na bezpečnostní aspekty.

Slova závěrem

Správná instalace komínu přes střechu moderního domu je klíčová pro bezpečnost, energetickou účinnost a minimalizaci tepelných ztrát. Moderní materiály a postupy umožňují efektivní provedení prostupu a minimalizují riziko požáru a jiných problémů spojených s nesprávným provedením. Při montáži vždy dbejte pokynům výrobce.

Prostup nerezového komínu přes fasádu moderního domu

Základem správně fungujícího komínu je jeho odborné a správné navržení. Komín je důležitou součástí stavby, a proto je důležité především dbát na správný návrh komínového systému, jakož i jeho realizaci. Před zahájením prací je třeba důkladně promyslet umístění komínového systému a umístění prostupu stěnou či střechou a minimální vzdálenost od hořlavých materiálů.

Funkčnost komína

Důležité je zajištění optimální funkčnosti komína, které závisí na několika faktorech, včetně jeho přesného návrhu, instalace a údržby. Komín by měl být navržen tak, aby umožňoval správný odtok spalin z ohniště. To znamená, že by měl mít dostatečnou výšku a průměr, aby dokázal odvést veškeré spaliny z vytápěného prostoru ven. Komín by také měl být správně instalován tak, aby byl dostatečně pevný a stabilní.

Prostup komínu přes konstrukce, jako jsou například stropy, podlahy nebo stěnu, může být problematický a vyžaduje správné plánování a instalaci. Pro optimální funkčnost komína je klíčové správné provedení a umístění tepelné izolace komínové vložky. Díky tomu dochází k pomalejšímu ochlazování spalin po celé délce komína a rychlejší reakci na zátop.

Vysoká účinnosti moderních spotřebičů však vede k nízké výstupní teplotě spalin a zvyšuje tak potřebu udržení teploty spalin v komíně. Proto je konstrukce komína bez tepelné izolace nebo s nahrazením vnitřní vložky masivnějším pláštěm komplikovaná a může způsobit nadměrnou kondenzaci a snížení tahu komína.  Je tedy nutné přizpůsobit konstrukci komína moderním trendům ve stavebnictví a požadavkům na účinnost spotřebičů.

Zabudování komína z pohledu bezpečnosti

V posledních letech došlo v oblasti stavebnictví k vývoji nových materiálů a technologií, což ovlivnilo požadavky na konstrukci komína a jeho začlenění do stavby. Stavebnictví se dnes orientuje na konstrukce z hořlavých materiálů a tím se zvyšují nároky na požární bezpečnost komína ve stavbě a na parotěsnost celé stavební konstrukce. Současně s tím, se výrazně zvýšila výška tepelné izolace stropů, přes které komín musí procházet. Tyto protichůdné požadavky jsou výrazně patrné zejména při spalování tuhých paliv.

V praxi to znamená, že je nutné mít vhodnou skladbu komínového tělesa v závislosti na typu spotřebiče, správný průměr komína a vhodný způsob jeho zabudování do stavby.

Místa s nejvyšší teplotní zátěží na okolní konstrukci představují nedostatečně větrané a parotěsné prostupy. Čím větší vrstvou izolace komín prochází, tím větší tepelné zatížení vzniká na jeho plášti (např. při průchodu stropem). To může vést k nebezpečnému zahřívání a dokonce i k požáru. Proto je důležité, aby stavební detaily byly navrženy a realizovány správně.

Jádrové vrtání

Jádrové vrtání se nejčastěji používá ke zhotovení přesných dodatečných kruhových prostupů skrze stavební konstrukce. Může jít o konstrukce nosné nebo nenosné. Jádrové vrtání lze provádět v různých směrech – kolmo, šikmo či vodorovně. Je vhodné pro vytváření prostupů například pro vodoinstalace, plyn, kouřovody, vzduchotechniku, elektrorozvody anebo pro vrtání kotevních otvorů. Prostupy mohou mít podobu jednoho vrtu nebo může jít o tzv. perforování, tedy soustavu vzájemně se překrývajících vrtů, které se používá tam, kde je tato technologie finančně výhodnější, její nasazení je vzhledem k podmínkám jednodušší anebo tam, kde není možné použít jiný postup, například řezání.

Výhody jádrového vrtání

 • Velmi rychlé, krátká doba realizace
 • Přesnost otvorů, přesné řezy vedle vedení, instalací – na krátkou vzdálenost.
 • Minimální prašnost
 • Nevnáší do konstrukce praktický žádné vibrace a zbytkové pnutí
 • Aplikační variabilita
 • Nenáročné na prostor
 • Nízká hlučnost
 • Kompaktní odpadní části, snadná a rychlá likvidace
 • Mobilní použití
 • Úspora pracovních sil
 • Bezpečná práce při minimální uzávěře pracovního prostoru

Charakteristika a možnosti jádrového vrtání

Jádrové vrtání je možné využít k vytváření prostupů pro technologické rozvody, rozvody kanalizace a vzduchotechniky, otvory pro vlepování výztuže, prostupy do komínů a digestoře, průzkumné sondy a vrty pro odběr zkušebních vzorků, vrtání odvodňovacích prostupů (mosty, střechy), prostupy konstrukcemi.

Běžně vrtané průměry se pohybují v rozmezí 10 až 1000 mm. Nejčastěji vrtané průměry leží v rozmezí 40 až 350 mm. Větší vrtáky nejsou již tak běžné. Je možné vyrobit i vrtací korunky s průměrem větším než 1000 mm, ale s vrtáním takto velkých průměrů je spojeno množství komplikací. Zejména je potřeba zajistit dostatečnou stabilitu vrtací soupravy a manipulační možnosti. Odvrtané jádro může mít v těchto případech velkou váhu a na manipulaci je většinou třeba použít jeřáb nebo bagr. U průměrů nad 1000 mm je vhodnější zvolit jiné technologie.

Výhody chlazení vzduchem

Jádrové vrtání je možné provádět za mokra nebo za sucha. Chlazení vzduchem za pomoci vysavače a odsávacích adaptérů, kdy vysavač odsává odvrtaný prach a pod tlakem zároveň chladí. Tento způsob vrtání je vhodný především pro měkčí stavební materiály, jako jsou plné nebo duté cihly, hlína nebo smíšené zdivo (cihly a hlína), nevyztužený beton, pórobeton, ytong aj. Lze ho použít i při vrtání menších průměrů železobetonu. Vrtání lze provádět i přes zateplení.

Vrtání za sucha se doporučuje zejména v choulostivém prostředí, v čistých a dokončených interiérech. Lze vrtat i do již zhotovené fasády.

Jádrové vrtání bez kotvení

Menší průměry je možné vrtat z ruky nebo z vrtacího stojanu. Vrtání bez nutnosti kotvení lze použít do průměru otvoru 200-225 mm. U větších průměrů je již vhodné použít vrtačku s kotvením. Při vrtání z ruky nebo ze stojanu nevznikají další otvory, které by se musely poté zapravovat.

Nerezový komín vedený po fasádě

Dodatečná instalace komínu může být poměrně komplikovaná a udělat z vašeho již zabydleného domu na čas staveniště. Lehké nerezové komíny vedené po fasádě jsou tedy alternativou pro již zařízené domy a jejich majitele, kteří si chtějí večer sednout například k plápolajícímu krbu, užívat si přítomného okamžiku a současně se chtějí vyhnout stavebním úpravám a zásahům uvnitř stávajícího interiéru.

Instalace nerezového komína vedeného po fasádě se nejčastěji používá u dodatečně montovaných spotřebičů, kde se s nimi původně nepočítalo anebo v případě, kdy je oprava či rekonstrukce stávajícího vnitřního komínového tělesa finančně a technologicky náročná.

Postup aneb Když se rozhodnete pro komín vedený po fasádě

Pokud se rozhodnete pro komín vedený po fasádě, je vhodné si nejprve zodpovědět otázky typu:

 • Budeme připojovat již vybraný typ spotřebiče nebo potřebujeme výběr zkonzultovat?
 • Jedná se o zařízení na pevná paliva či plyn (typ kondenzační, atmosferický, na peletky, krbová kamna aj.)?
 • Bude realizovaná konstrukce komína rovná či uhýbaná (ovlivňuje zásady kotvení – do fasády, do střechy,…)?

Dále je potřeba respektovat a brát ohledy na:

 • minimální účinnou výšku komínu (tj. výška od sopouchů až po ústí komínu). Tato výška je dle normy min. 5 metrů.
 • okolí a případné překážky (strom, sousední budova,…) v bezprostřední blízkosti, kde bude stavba komínu realizována (vždy je potřeba brát ohledy na bezpečný odvod spalin do ovzduší).

Výhody komínu vedeného po fasádě

+ bezpečnost (oheň odchází nejkratší cestou ven z domu)

+ zpravidla snadnější instalace

+ cena (obvykle je komín vedený po fasádě levnější než komín vnitřní, jelikož při instalaci v interiéru se do ceny promítají další náklady například na prostupy střechou, tepelně izolační prostupy, napojování na parozábrany aj. – které výslednou cenu prodražují).

Na závěr

Nerezové komíny mohou vytvářet zajímavý architektonický prvek u bungalovů, nízkopodlažních i vícepatrových domů – záleží na vašich potřebách, představách a vkusu. V současné době je přiznaná nerezová konstrukce moderním prvkem mnohých exteriérů i interiérů, který se perfektně hodí ke stavebním materiálům, kterými jsou například dřevo, cihly, ytong, beton či sklo.

Máte bungalov? Jak vyřešit komín?

Bungalov a komín? Může se zdát, že to nejde dohromady, a to hlavně z důvodu norem na výšku komínu a podobně, avšak opak je pravdou. Vždy existují možnosti, jak tuto problematiku vyřešit, a pokud komín ve svém bungalovu chcete, pak cestu jistě najdete.

Nerezový kouřovod s funkcí komínu

Prvním příkladem řešení komínu v bungalovech může být nerezový kouřovod s funkcí komínu. Tento kouřovod, případně komín, je zavěšený většinou ve vazníkové, dřevěné konstrukci. Vypadá pak, jako by stál přímo na kamnech.

Po fasádě či raději vnitřkem?

Mnoho lidí si klade otázku, zda vést nerezový komín po fasádě či raději vnitřkem budovy. Možné je samozřejmě obojí, a tak záleží spíše na vašich vysněných představách a finančních možnostech. Nerezový komín vedený po fasádě vychází levněji, protože není potřeba, aby jeho izolační vrstva byla tak silná, jako kdyby byl veden vevnitř. Je také jednodušší na stavbu, což značně snižuje celkové náklady. Pokud je komín veden vnitřkem budovy, je potřeba vyřešit navíc detaily prostupu stropní a střešní konstrukcí, které jsou zpravidla vyrobeny z hořlavého materiálu. Také nároky na bezpečnost jsou v tomto případě vyšší. Izolační vrstva komínu musí svou tloušťkou spolehlivě zabránit popálení členů domácnosti.

Ne každému se však líbí nerezové komíny, a tak se někteří lidé raději poohlížejí po komínu zděném. Omezenou výšku, která je daná typem stavby (bungalov), je třeba vykompenzovat správným výběrem krbových kamen, případně spalinovým ventilátorem. Buď se tedy vyberou kamna tak, aby svými vlastnostmi vyhovovala i nižšímu komínu, anebo se na vrchol komínu přidá ještě navíc spalinový ventilátor, který pro komín zajistí potřebný tah.

Podle legislativy má mít komín minimálně 5 metrů, avšak jeho výšku lze upravit, pokud je to podloženo správně provedenými výpočty. Také minimální průměr průduchu (145 mm) lze změnit, pokud je výpočtem dokázáno, že může být i menší. Tyto propočty se pak přidávají k podkladům pro kolaudaci domu.

4 Pa test prokáže, zda vám nehrozí riziko otravy oxidem uhelnatým

4 Pa test prokáže, zda vám nehrozí riziko otravy oxidem uhelnatým

Máte doma plynovou karmu či plynový kotel? Pokud ano tak možná nevíte, že tyto spotřebiče jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým. A to i otravy se smrtelnými následky, kterých je v Česku několik desítek ročně.

K posouzení toho, zda je váš spotřebič v pořádku a k vyloučení rizika se používá tzv. 4 Pa test. Ten slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) jak v kotelnách, tak i v domácnostech.

Zabiják jménem oxid uhelnatý

Statistiky jasně ukazují, že oxid uhelnatý má na svědomí život desítek lidí ročně, kteří jsou tímto nebezpečným plynem otráveni. K otravám přitom nejčastěji dochází přímo v domácnostech. Symptomy otravy jsou špatně rozpoznatelné a patří mezi ně bolesti hlavy, celková únava, bolest svalů a kloubů, nevolnost či zvracení. Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, důchodci a lidé s dýchacími obtížemi.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, je lehčí jak vzduch a je nedráždivý. Je velice jedovatý neboť blokuje přenášení kyslíku krví. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv (uhlí, benzínu, ropy, zemního plynu, zkapalněného plynu a dřeva). Ke kompletnímu spálení fosilních paliv je zapotřebí velkého množství vzduchu, což vyžaduje kvalitní ventilaci (přívod čerstvého vzduchu). Je proto zapotřebí, abyste zajistili přístup vzduchu pro všechna zařízení u kterých dochází k hoření, jako jsou kotle, karmy, krby, plynové sporáky, kamna a další.

Co lze zjistit 4 Pa testem

4 Pa-Testem je možné kontrolovat zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky. Laicky řečeno, díky tomuto testu zjistíme, zda mají hořáky dostatek vzduchu v maximálním provozu.

Princip 4Pa testu: je založen na měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a referenčním místem (venkovní vzduch nebo schodiště.

Využití 4 Pa testu

Jedná se o jednoduchý, cenově výhodný a transparentní postup. Není nutný zásah do zařízení a měření diferenčního tlaku je téměř nezávislé na počasí.

Doba testování je variabilní podle místních podmínek, nicméně neměla by přesáhnout desítky minut.

Jak tedy ochránit domácnost před oxidem uhelnatým?

Sebelepší test, tedy i 4 Pa test, může přijít pozdě. Lepší je prevence a dbát na několik zásad, které vás ochrání před nebezpečím nedokonalého spalování.

 • Nejlepším způsobem pro včasné varování před oxidem uhelnatým, je mít vhodný detektoru oxidu uhelnatého.
 • Nechtě udělat pravidelné kontroly všech palivových spotřebičů revizním technikem a to minimálně jednou ročně.
 • Spotřebiče na zemní plyn a uhlí by měla být pravidelně kontrolovány a čištěny.
 • Pokud používáte plynový sporák zajistěte dostatečný přívod vzduchu například větráním. Také plynové hořáky produkují oxid uhelnatý.
 • Nikdy nepoužívejte sporák k vytápění kuchyně!
 • Pravidelně v domácnosti větrejte.
 • Dávejte pozor na příznaky otravy oxidem uhelnatým. Bolest hlavy, svalů a kloubů, únava, ospalost a nevolnost.
 • V případě zjištění vysoké hladiny oxidu uhelnatého, neprodleně volejte záchranku a hasiče, třeba na linku 112, otevřete okna a dveře a opusťte daný prostor.

Na kotel je dotace od státu, na revizi ne

Na kotel je dotace od státu, na revizi ne

Při řešení nového topení je výhodné využít dotační podporu od státu. Ta se však týká pouze nákupu kotlů a nikoliv revize či repase komína. Náklady spojené s revizí komínového tělesa musí každý hradit sám. Odborníci se shodují, že to je zřejmě ten hlavní důvod, proč tuto zákonnou povinnost mnoho lidí ignoruje.

Náklady na přizpůsobení spalinové cesty novému kotli však vůbec nemusí být vysoké. Velkou finanční zátěží se stanou až v případě, kdy vlivem špatného zapojení či z jiného důvodu dojde k destrukci této cesty. Následky při zanedbání celé věci mohou být fatální. Nejen pro Váš majetek a peněženku.

Měníte kotel? Nezapomeňte na revizi komína!

Vyměnili jste kotel? Výborně, tím ale práce nekončí. Věděli jste, že po jeho instalaci musíte nechat udělat revizi celé spalinové cesty?

Je to stejné jako když doma uklízíte. Nestačí všechno nahrnout pod koberec a myslet si, že je díky tomu všechno v pohodě. Vnější první pohled totiž může klamat. Když vyměníte jednu součástku komplexního systému pro odtah splodin, je potřeba zkontrolovat, jestli to k sobě všechno pasuje.

Vyměňujete-li tedy kotel, je třeba nechat si udělat i revizi komína. V případě, že komín neodpovídá Vašemu novému kotli, může v krajních případech totiž dojít i k velmi nepříjemným nehodám.

Špatný komínový tah znamená ztrátu peněz

Dle nařízení vlády (91/2010 Sb.), je současně s instalací nového spotřebiče povinnost nechat provést revizi celé spalinové cesty. Potíž je v tom, že neexistuje žádná sankce, pokud někdo revizi neudělá. A tak mnoho lidí takovouto revizi opomíjí.

Lidé se mylně domnívají, že když nový kotel má nižší teplotu spalin než ten původní, nemůže se nic stát. Přitom však právě v takovém případě hrozí, že ve spalinové cestě začnou spaliny kondenzovat, začnou se tvořit dehtové usazeniny, a mnohonásobně se zvýší riziko vzplanutí.

U jednotlivých kotlů je také nutné věnovat pozornost různým požadavkům na komínový tah.

Pokud je příliš vysoký, tak snižuje účinnost spalování a vy zbytečně zaplatíte více než byste museli. Naopak pokud je tah nedostatečný, dochází k úniku spalin ohrožujících vaše zdraví.